Vilniaus „Santaros” gimnazija

Vilniaus „Santaros” gimnazija

Direktorė: Tamara Lukoševičienė

„Renkuosi mokyti!” mokytoja: Ana Pečiulienė, lietuvių kalba

Daugiau: http://santaros.lt/

POKYČIO PROJEKTAS: Mokyklos ir tėvų partnerystė

Projekto tikslas – naujas mokyklos ir tėvų partneryste grįstas mokyklos modelis. Išsiaiškinami tėvai lyderiai, kurie skatinami organizuoti klasių bendruomenių renginius, užmegzti asmeninius ryšius su kitais tėvais, organizuoti savipagalbos grupes. Mokytojai, klasės auklėtojai, tėvai bendradarbiaudami renkasi problemų sprendimo kelius. Organizuojamos individualios bei grupinės konsultacijos tėvams, teikiama pagalba šeimai, mokiniui, mokytojui. Tėvai įtraukiami į klasių, mokyklos valdymą, veikia Tėvų klubas.

Pagrindinės veiklos:

  1. Mokinių projektinė veikla su tėvais
  2. Netradicinių pamokų, kurias veda tėvai, organizavimas
  3. Karjeros dienos tėvų darbovietėse
  4. Pasyvių (,,nematomų“) tėvų įtraukimas į bendradarbiavimą su mokykla
  5. Neformalių (mobilių tėvų grupių) susitikimai vaikų auklėjimo klausimais
  6. Teminės tėvų dienos, susirinkimai, konsultacinės grupės, atvejų analizė
  7.  Tėvų įtraukimas į sprendimų priėmimą mokyklos lygmeniu
Pokyčio poveikis mokiniams ir mokyklos bendruomenei
Sukūrus mokyklos ir tėvų glaudžius santykius, daugės aktyviau įsitraukiančių į mokyklos gyvenimą, labiau juo besidominčių tėvų. Mokytojai, artimiau susipažinę su mokinio šeima, suvoks jo poreikius, galimybes. Kai tėvai ir mokytojai dirbs išvien mokinio labui, pagerės  mokinių motyvacija ir pasiekimai. Tėvai labiau pasitikės mokykla.

POKYČIO PROJEKTO ATASKAITA: Santaros gimnazija

Projektą įgyvendina

Pagrindinis partneris

Priklausome tarptautiniam tinklui

Draugai ir rėmėjai