Dalyvių atranka

„Renkuosi mokyti!“ dalyvių atranka yra labai svarbus programos komponentas, padedantis atrinkti visapusiškai darbui mokykloje tinkančius kandidatus, kurie gali būti gerais mokytojais, gebėti siekti programos vizijos ir įkvėpti mokymuisi kiekvieną mokinį.

Dalyvių atranka susideda iš keturių etapų:

 1. Kandidato anketos: anketoje prašome pateikti informaciją apie turimą išsilavinimą bei profesinę patirtį. Šiame etape tikrinama ar kandidatai atitinka formaliuosius atrankos kriterijus. Kandidato anketos pildomos: nuo lapkričio vidurio iki vasario vidurio. Su anketą užpildžiusiais kandidatais, dėl tolesnio dalyvavimo atrankoje, susisiekiame per 3 d. d. nuo užpildytos anketos pateikimo.

 2. Motyvacinės anketos: anketoje prašome išsamiau aprašyti savo motyvaciją dalyvauti programoje bei turimą patirtį, kompetencijas. Anketa sudaryta iš 6 atvirų klausimų, kuriais tikrinama dalyvių motyvacija, kritinis mąstymas, gebėjimas reflektuoti savo patirtį, atitikimas „Renkuosi mokyti!“ misijai ir vertybėms bei asmeninė lyderystė. Vieną anketą vertina 2-3 vertintojai. Motyvacinės anketos pildymui skiriame 10 kalendorinių dienų nuo jos gavimo. Po anketos užpildymo, apie tolesnį dalyvavimą atrankoje pranešame per 15-20 d. d.

 3. Grupinių užduočių ir pamokos simuliacijos: kandidatus kviečiame į virtualias bei kontaktines grupines atrankas, kurių metu, 6-8 dalyvių grupėse sprendžiamos pateiktos užduotys bei vedamos 7 min. simuliacinės pamokos. Šiame atrankos etape dalyvauja 3-4 vertintojai. Grupinių užduočių ir pamokų vedimo etapą dažniausiai organizuojame 7-14 d. nuo patvirtinimo, kad kandidatą kviečiame dalyvauti kitame etape. Po šio etapo informaciją apie tolesnį dalyvavimą suteikiame per 7 d. d.

 4. Testų ir interviu: į kitą etapą patekusiems kandidatams el. paštu atsiunčiami bendrųjų gebėjimų bei asmenybės testai, o taip pat kandidatus kviečiame į individualų pokalbį, kuriame dar kartą peržvelgiamos visos iki šio atrankos etapo vertintos kompetencijos. Pokalbyje dalyvauja 1-2 vertintojai. Interviu laiką deriname individualiai su atrinktu kandidatu. Po interviu informaciją apie tolesnį dalyvavimą pateikiame per 7 d. d.

Programos „Renkuosi mokyti!“ atrankoje gali dalyvauti visi universitetus* baigiantys arba baigę žmonės. Kandidatai neprivalo būti pedagoginės krypties specialybių absolventai.

Yra keletas formaliųjų kriterijų, kurių atitiktį tikriname „Kandidato anketoje“:

 • Kandidatas yra įgijęs aukštąjį universitetinį išsilavinimą*. Atrankoje gali dalyvauti ir paskutinio kurso studentai su sąlyga, kad universitetinio bakalauro laipsnį įgis iki darbo mokykloje pradžios (rugsėjo 1 d.).

 • Programoje gali dalyvauti pedagoginio darbo patirties neturintys arba ne daugiau nei vienerius metus mokytojais mokyklose dirbę kandidatai. Šiuo atveju darbu mokykloje nelaikomos atliktos pedagoginės praktikos studijų metu ir įvairios savanoriškos veiklos ar neformalių veiklų vedimas mokykloje.

Pedagogo kvalifikacija nėra būtina, norint dalyvauti atrankoje. Tačiau jeigu ją jau esate įgijęs (-usi), atrankoje taip pat galite dalyvauti.

*Atrankoje gali dalyvauti ir kolegijų absolventai (-ės) jei studijų metu įgijo ir pedagogo kvalifikaciją. 

Atrankos metu didžiausią dėmesį skiriame šioms dalyvių kompetencijoms ir asmeninėms savybėms:

 • Lyderystei – drąsai prisiimti atsakomybę, gebėjimui proaktyviai ir iniciatyviai reaguoti į besikeičiančias situacijas bei rasti savo vaidmenį jose. Idėjai reikalingos savimotyvacijos ugdymui ir kryptingam tikslo siekimui.

 • Kritiniam mąstymui ir problemų sprendimui – gebėjimui į situacijas žvelgti iš skirtingų perspektyvų, ieškoti problemos priežasčių bei suprasti skirtingų veiksmų pasekmes. Gebėjimui generuoti naujas idėjas, ieškoti ir taikyti naujus problemų sprendimo metodus ir procesus.

 • Bendravimui ir bendradarbiavimui – gebėjimui dirbti komandoje siekiant bendro tikslo ir vadovaujantis nuostata, kad visi komandos nariai yra lygūs ir vertingi.

 • Komunikavimui – gebėjimui autentiškai, sklandžiai, efektyviai komunikuoti bei pritaikyti tinkamus komunikacijos būdus skirtinguose kontekstuose.

 • Mokymuisi ir refleksijai – gebėjimui reflektuoti savo patirtį ir iš jos mokytis. Aktyviam ieškojimui mokymosi ir tobulėjimo galimybių.

 • Profesinei kompetencijai – turimam dalykinių žinių ir kompetencijų pagrindui.

 • Atitikčiai „Renkuosi mokyti!“ programai – supratimui ir tikėjimui programos vizija bei gebėjimui įvardinti savo motyvaciją bei vaidmenį šios vizijos siekiant.

„Renkuosi mokyti!“ atrankoje dalyvauti gali įvairias specialybes baigę kandidatai, pedagoginis išsilavinimas nėra būtinas. Mokykloms reikia įvairių dalykų mokytojų (matematikos, kalbų, informacinių technologijų, kūno kultūros, geografijos, gamtos mokslų, ekonomikos, menų ir kt.), taip pat ir psichologų, socialinių pedagogų ir kt.

Pasitikrinti, ar Jūsų išsilavinimas atitinka tą dalyką, kurio mokytoju norite būti galite:

 • reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774, bei jo prieduose. Šią informaciją galite rasti čia.

Taip pat svarbu atkreipti dėmėsį ir į keletą išimčių:

12. Aprašo 1, 2 ir 3 prieduose nenustatyti atvejai: <…>

 • 12.5.2. asmuo, kuris turi aukštąjį išsilavinimą, aukštojoje mokykloje baigęs ne trumpesnį kaip 60 studijų kreditų dalyko ar pedagoginės specializacijos modulį ar studijų metu yra baigęs dalyko ar pedagoginės specializacijos dalykų ne mažiau kaip 60 studijų kreditų;
 • 12.7.  asmenys, turintys aukštąjį, aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų, išsilavinimą ir pradėję studijuoti mokomąjį dalyką (ugdymo specializaciją) atitinkančią studijų arba mokomojo dalyko (ugdymo specializacijos) modulio programą, gali ugdyti (mokyti) mokinius pagal jo studijas atitinkančius mokomuosius dalykus (ugdymo specializaciją), bet ne ilgiau kaip 4 metus, pedagogo kvalifikaciją įgyjant  per 2 metus nuo darbo mokytoju pagal ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo programas pradžios;

 

Labiausiai mokykloms reikia aktyvių, motyvuotų ir į kiekvieno vaiko sėkmę orientuotų mokytojų.

Kalbant apie mokomuosius dalykus, labiausiai trūksta fizikos, chemijos, matematikos, lietuvių kalbos, anglų kalbos mokytojų, pradinių klasių mokytojų bei pagalbos vaikui specialistų.

Trumpas atsakymas – Taip!

Pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo  48 str, mokytojais gali pradėti dirbti ir neturintys pedagogo kvalifikacijos žmonės, bet ją privalu įgyti per dvejus metus nuo darbo mokykloje pradžios:

48 straipsnis. Teisė dirbti mokytoju

1. Dirbti mokytoju turi teisę: <…>

2) asmuo, įgijęs aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą, – pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas; asmenys per 2 metus nuo darbo mokytoju pagal ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo programas pradžios privalo įgyti pedagogo kvalifikaciją <…>.

 

Teisę suteikti pedagogo kvalifikaciją turi aukštosios mokyklos. „Renkuosi mokyti!“ nėra aukštoji mokykla, tad pedagogo kvalifikacijos nesuteikia.

Vis dėlto „Renkuosi mokyti!“ dalyviai antrais programos metais yra skatinami stoti į universiteto siūlomą vienerių metų trukmės profesines Pedagogikos studijas ir taip įgyti pedagogo kvalifikaciją.

„Renkuosi mokyti!“ bendradarbiauja su aukštosiomis mokyklomis ir savo dalyviams sudaro palankesnes sąlygas baigti Pedagogikos profesines studijas. „Renkuosi mokyti!“ programoje dalyvaujantiems studentams yra pripažįstamos kompetencijos, įgyjamos „Renkuosi mokyti!“ mokymų ir praktinių veiklų metu. Tai reiškia, kad dalis studijų kreditų mūsų dalyviams yra užskaitoma iš anksto.

„Renkuosi mokyti!“ programa siekia, kad dalyviai galėtų studijuoti nemokamai arba bent jau gautų dalinę finansinę paramą pedagogo kvalifikacijai įgyti.

Programą „Renkuosi mokyti!“ įgyvendina VšĮ „Mokyklų tobulinimo centras“. Tai yra akredituota pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucija, jos vykdomos mokymų programos mokytojams yra įskaitomos suteikiant kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimą.

Programoje gali dalyvauti visos bendrojo ugdymo programą vykdančios mokyklos, taip pat ir profesinės mokyklos.

Formalieji reikalavimai mokykloms:

 • dalyvauti gali tik valstybinės ir savivaldybių mokyklos;

 • dalyvauti gali tik mokinių atrankos nedarančios mokyklos;

 • dalyvauti gali tik tos mokyklos, kurios turi galimybę 2 metų laikotarpiui įdarbinti bent vieną programos dalyvį.

„Renkuosi mokyti!“ pirmenybę teikia šioms mokykloms:

 • kuriose didesnė mokinių dalis gauna nemokamą maitinimą;
 • mokykloms esančioms atokiau nuo didžiųjų miestų.

Mokyklų ir dalyvių poros sudaromos individualiai, atsižvelgiant į šiuos kriterijus:

 • atrinkto dalyvio mokomasis dalykas bei mobilumo galimybės;
 • mokyklų poreikiai, t.y., kokio dalyko mokytojo  ir kokiu krūviu reikia;
 • mokyklų geografinė padėtis.

Kuriame mieste ar regione mokys pasirenka pats programos dalyvis. Tačiau atsižvelgdami į tai, kad programos prioritetas yra mažų miestelių ir kaimų mokyklos – jei turi galimybę, dalyvius raginame priimti didesnį iššūkį ir rinktis mažesnius miestelius.

Visgi, atrinktas programos dalyvis turėtų būti pasiryžęs vykti į mokyklą nutolusią bent 25 km spinduliu nuo jo gyvenamosios vietos.

Mokymai

Vieną vasaros mėnesį būsimieji mokytojai keturias savaites intensyviai mokosi vasaros mokykloje, kurioje įgyja bazinį pedagoginį ir psichologinį pasiruošimą, privalomą, norint pradėti dirbti mokykloje. Dalyvavimas šioje vasaros mokykloje yra privalomas visiems atrinktiems programos dalyviams.

Vasaros mokykla organizuojama toliau nuo Vilniaus nutolusiame miestelyje. Ten programos dalyviai ir mokosi, ir gyvena. Mokymai vykdomi pirmadieniais-šeštadieniais, visą darbo dieną. Dalyvavimas vasaros mokykloje programos dalyviams yra nemokamas.

Viso programos ciklo metu (t.y. visus dvejus metus) programos dalyviai gauna kompleksinius profesinius ir lyderystės mokymus. Mokymai prasideda netrukus po atrankos: liepos mėnesį būsimieji mokytojai keturias savaites intensyviai mokosi vasaros mokykloje. Vėliau, mokslo metų eigoje, kartą per mėnesį yra organizuojami dviejų dienų mokymai, kurių metu programos dalyviai gilina savo žinias, sprendžia klasėse iškilusias problemas, gauna visapusišką pagalbą bei konsultacijas, ugdosi lyderystės kompetencijas. Programos ciklo viduryje, t.y. vasarą po pirmųjų darbo mokykloje metų, organizuojami lyderystės mokymai.

Darbas mokykloje

Pagrindinis „Renkuosi mokyti!“ mokytojų siekis – kiekvieno mokinio mokymosi sėkmė. Mokytojų kuriama klasės darbo kultūra ir aplinka skatina mokinius mokytis, mokiniai yra nuolat skatinami ir drąsinami, ugdoma netolerancijos patyčioms ir diskriminacijai atmosfera. To siekiama kruopščiai planuojant savo darbą, nuolat įsivertinant, sekant savo bei kiekvieno mokinio pažangos kelią.

Savo darbą klasėje programos mokytojai grindžia „Renkuosi mokyti!“ mokytojo standartu, kurį sudaro 4 principai:

1) vizijos turėjimas;

2) efektyvus darbas klasėje;

3) bendradarbiavimas su kitais dėl mokymosi;

4) nuolatinė refleksija ir sprendimų priėmimas.

Mokytojas turi ilgalaikę savo profesinės veiklos viziją, žino ir laikosi savo vertybinių nuostatų. Mokytojas pažįsta savo mokinius, žino jų socialinį kontekstą, tobulėjimui trukdančius barjerus ir įgalina mokinius juos įveikti. Mokytojas tiki, kad kiekvienas jo mokinys gali mokytis geriau, kelia mokiniams ilgalaikius, į kompetencijas orientuotus, mokymosi tikslus bei deda visas pastangas, kad kiekvienas vaikas jo klasėje jaustųsi gerbiamas ir vertinamas.

Mokytojas tikslingai taiko įvairias mokymosi strategijas ir metodus, naudoja ilgalaikius, trumpalaikius ir pamokų planus, pamokose kelia mokymosi sėkmę patirti padedančius mokymosi uždavinius, kuria situacijas įtraukiančiam mokymuisi per patirtį. Mokytojas taiko mokiniams suprantamą (įsi)vertinimo sistemą bei reguliariai teikia išsamų grįžtamąjį ryšį. Mokytojo kuriama klasės darbo kultūra ir aplinka skatina mokinius mokytis, formuoja palaikančius, pagarba grįstus santykius.

Mokytojas įgalina mokinius prisiimti atsakomybę už savo mokymąsi, kad jie jaustųsi savo mokymosi „šeimininkais“. Mokytojas yra aktyvus mokyklos bendruomenės narys, kuris geba palaikyti bendruomenę siekiant bendro tikslo. Siekdamas mokinių mokymosi pažangos bendradarbiauja su kitais mokytojais, administracija, specialistais bei mokinių tėvais.

Mokytojas įvairiais būdais, aktyviai reflektuoja profesinę veiklą, naudojasi mokinių, mentorių, pedagoginių konsultantų teikiamu grįžtamuoju ryšiu ir geba aiškiai įvardinti tiek savo stipriąsias, tiek tobulintinas puses. Remdamasis duomenimis apie mokinių mokymosi pažangą geba tobulinti ugdymo procesą. Mokytojas siekia profesinio bei dalykinio tobulėjimo, geba kritiškai apmąstyti susidariusias situacijas ir atkakliai bei kūrybiškai spręsti iškilusias problemas. Žino būdus, kaip išlaikyti / atstatyti pusiausvyrą po sudėtingų situacijų.

Antraisiais programos metais dalyviai pradeda lyderystės mokymų programą ir kuria bei įgyvendina savo pokyčio projektą, orientuotą į savo kaip mokytojo ir mokyklos lyderio veiklos tobulinimą ir kiekvieno vaiko „pamatymą“.

Individualaus pokyčio projekto tikslas – užtikrinti daugiau galimybių kiekvienam mokiniui patirti mokymosi sėkmę, taikant įtraukiojo ugdymo principus ir skatinant mokyklos veiklos pokyčius.

Sėkmingai įveikus atranką ir gavus kvietimą prisijungti prie programos dalyviui ieškome mokyklos, kurioje jis dirbtų visus dvejus programos metus. Su šia mokykla dalyvis pasirašo darbo sutartį (dažniausiai sutartis įsigalioja rugsėjo 1 dieną), jam, kaip ir visiems kitiems mokykloje dirbantiems mokytojams, mokamas darbo užmokestis. Konkretus darbo užmokestis priklauso nuo turimo krūvio, mokyklos, kurioje mokoma, papildomų veiklų ir pan., tad tikslią sumą galėtų įvardinti tik konkrečios mokyklos vadovas.

Vidutinis pradedančiojo mokytojo atlyginimas už pilną darbo krūvį yra apie 950-1050 EUR, mokytojų atlyginimo skaičiuoklę galite rasti čia.

Kadangi norime, kad programos dalyviai būtų kuo labiau įsitraukę į mokyklos gyvenimą, dažniausiai programos dalyviams ieškome ir siūlome pilną darbo krūvį mokykloje, tačiau turime atvejų, kuomet nepilnas darbo krūvis priimtinas abiem pusėms, tad derinimo galimybės priklauso nuo paties dalyvio ir žinoma mokyklos. Minimalus galimas darbo krūvis – 0,5 et.

Pagalba programos dalyviui

Kiekvienam „Renkuosi mokyti!” dalyviui teikiama profesinė pagalba. „Renkuosi mokyti!“ dalyvis turi du svarbiausius  profesinius pagalbininkus – pedagoginį konsultantą ir mentorių.

 • Programa „Renkuosi mokyti!“ kiekvienam dalyviui skiria pedagoginį konsultantą. Dažniausiai tai yra „Renkuosi mokyti!“ alumnas arba kitas patyręs švietimo ekspertas, kuris stebi dalyvio pamokas bei konsultuoja klasės valdymo, dalyko didaktikos, planavimo ir kt. su darbu klasėje susijusiais klausimais bei padeda dalyviui siekti programos išsikelto mokytojo darbo standarto.
 • Mentorius yra tos pačios mokyklos, tačiau nebūtinai to paties dalyko, mokytojas padedantis „Renkuosi mokyti!“ dalyviui susipažinti su mokyklos tvarkomis, taisyklėmis, konsultuojantis rengiant planus, esant poreikiui stebintis pamokas, padedantis spręsti mokykloje kylančias problemas.

Kitas svarbus pagalbos šaltinis yra reguliarūs programos „Renkuosi mokyti!“ dalyvių susitikimai, kurių metu dalyviai gauna psichologinį ir profesinį palaikymą iš savo kolegų bei ankstesnių kartų „Renkuosi mokyti!“ dalyvių, alumnų. Programos dalyvių savitarpio pagalbos grupių tikslas – dalintis darbo patirtimi, analizuoti sudėtingas situacijas, keistis efektyviomis darbo su vaikais metodikomis, kartu spręsti iškylančius sunkumus, dalintis patarimais.

Po dvejų metų programoje

Programai pasibaigus, kiekvienas dalyvi gali rinktis, ar jis toliau nori dirbti mokykloje, arba pasirinkti darbą bet kurioje kitoje srityje. Bet kokiu atveju, net ir toliau nedirbdamas mokytoju, dalyvis išlieka programos „Renkuosi mokyti!“ bendruomenės nariu ir tampa programos ambasadoriumi, neabejingu švietimui ir mokyklai. O patirtis, įgyta dirbant mokykloje, yra neįkainojama, kad ir kaip susiklostytų tolimesnė karjera.

Tarp „Renkuosi mokyti!“ alumnų yra 9 mokyklos direktoriai, 8 direktoriaus pavaduotojai, , 4 NVO steigėjai ir vadovai, 6 Meilės Lukšienės premijos laureatai. Ši premija skiriama mokytojams už demokratiškumo, bendruomeniškumo, pilietiškumo, tautiškumo, humanizmo ir kūrybiškumo idėjų įgyvendinimą ir sklaidą.

„Renkuosi mokyti!“ programos dalyviai, sėkmingai užbaigę dvejų šios programos metų ciklą mokykloje, savo veiklą tęsia tapdami „Renkuosi mokyti!“ alumnais. RM alumnų judėjimas yra tęsinys „Renkuosi mokyti!“ mokytojų veiklos, kuria siekiama toliau skleisti programos vertybėmis paremtas švietimo idėjas siekiant programos vizijos – mokymosi sėkmės ir džiaugsmo kiekvienam vaikui – įgyvendinimo.

RM alumnų judėjimo tikslas – įkvėpti ir inicijuoti teigiamus pokyčius švietime, politikoje ir visuomenėje, panaudojant „Renkuosi mokyti!“ alumnų tolimesnę profesinę ir gyvenimišką patirtį.

Dirbti mokytojais po dvejų metų programoje lieka apytiksliai du trečdaliai „Renkuosi mokyti!“ dalyvių. Kiti dirba švietimo sistemoje nacionaliniu lygmeniu, kuria ir įgyvendina švietimo projektus. Dalis daro karjerą versle ar moksle, tačiau toliau lieka susiję su švietimu per savanoriškas veiklas. Aktyviai su švietimu susiję lieka daugiau nei 75 proc. alumnų.