Šiaulių Jovaro progimnazija

Šiaulių Jovaro progimnazija

Direktorius: Arvydas Kukanauza

„Renkuosi mokyti!” mokytoja: Gabrielė Rimkutė, klasių kuratorė

Daugiau: www.jovaras.com

POKYČIO PROJEKTAS: Mokinių namų darbų užduočių mažinimas

Įvertinus įtraukiojo ugdymo situacijos mokykloje tyrimo, stebėto ugdymo(si) proceso, mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatus, nustatyta, kad mokykloje ryškus pozityvaus elgesio skatinimas, vidinė motyvacija (3-4 klasės), efektyvi pagalba 3-4 klasių mokiniams, mokyklos atvirumas, tačiau nepakankamas, neveiksmingas mokytojų bendradarbiavimas, mokymosi motyvacijos silpnėjimas, mokinių savijautos prastėjimas 5-8 klasėse dėl per didelio mokymosi krūvio, namų darbų atlikimo tikslingumo, apimties. Pokyčio projekto metu sieksime mažinti namų darbų apimtis, įvairinsime mokymo(si) ir švietimo pagalbos formas bei būdus, skatinsime mokytojų kolegialų bendradarbiavimą, gerinsime progimnazijos bendruomenės narių savijautą. Projekto metu didelį dėmesį skirsime pamokos kokybei, kiekvieno mokinio daromai pažangai, namų darbų tikslingumui, diferencijavimui, sieksime kiekvieno mokinio pripažinimo, priėmimo, pagalbos mokiniams kultūros stiprinimo mokykloje.

Pagrindinės veiklos:

  1. Mokinių anketavimas dėl namų darbų tikslingumo, laiko fiksavimas atliekant namų darbus
  2. Ugdomasis konsultavimas
  3.  Pamokų stebėjimas. Tikslas – išmokimo stebėjimas pamokoje, namų darbų užduotys
  4. Diskusijos metodinėse grupėse „Namų darbų tikslingumas, diferencijavimas, formos, derinimas tarp dalykų“
  5. Mokinių tėvų apskrito stalo diskusija apie namų darbus, mokinių užimtumą
  6. Dalinimasis patirtimi: Jovaro progimnazijos mokytojų metodinė diena Didždvario gimnazijoje

Pokyčio poveikis mokiniams ir mokyklos bendruomenei

Mokinių namų darbų apimčių mažinimas padės tinkamiau organizuoti ugdymo(si) procesą pamokoje, efektyviai stebėti išmokimą pamokoje, matant kiekvieną mokinį ir jo daromą pažangą, taikant mokytis padedantį vertinimą. Namų darbų užduočių diferencijavimas, įvairovė, padės mokiniams tinkamai planuoti laiką, keltis mokymosi tikslus, tobulinti ne tik dalykines, bet ir bendrąsias kompetencijas, siekti turiningo, atitinkančio poreikius laisvalaikio. Pozityvesnis socialinis emocinis pamokos mikroklimatas, savalaikė mokymosi pagalba, mokytojo dėmesys vaiko asmenybei kels mokymosi motyvaciją, formuosis aukštesnė mokinių tarpusavio pagalbos ir pagarbos kultūra. Nuolatinis kolektyvo narių mokymas(is) bei bendros veiklos projekte skatins tapatumo jausmą ir pasitikėjimą vienas kitu bei gerins progimnazijos bendruomenės narių santykius.

POKYČIO PROJEKTO ATASKAITA: Jovaro progimnazija

Projektą įgyvendina

Pagrindinis partneris

Priklausome tarptautiniam tinklui

Draugai ir rėmėjai