Dalyvių atranka

„Renkuosi mokyti!“ programos dalyvių atranka yra labai svarbus programos komponentas, padedantis atrinkti visapusiškai mokytojo darbui tinkamus kandidatus, kurie gali būti gerais mokytojais, gebančiais įkvėpti mokymuisi kiekvieną mokinį.

Kandidatų atranka susideda iš keturių etapų. Iš pradžių visi norintys dalyvauti programoje turi užpildyti atrankos anketą Nr. 1. Po jos tinkami kandidatai kviečiami užpildyti atrankos anketą Nr. 2. Kviečiame anketas pildyti atidžiai ir nuoširdžiai, konkursas dalyvauti programoje yra didelis.

Šį etapą praėję kandidatai kviečiami trečiajam atrankos žingsniui, kuris susideda iš dviejų dalių: užduočių grupėje ir kandidatų pravedamų 7 min. trukmės simuliacinių pamokų. Paskutinis atrankos žingsnis – individualus interviu.

Atrankos metu didžiausias dėmesys skiriamas būsimo mokytojo motyvacijai – kaip jis žiūri į galimybę būti naudingu kitiems, ką yra pasirengęs duoti mokyklos bendruomenei, entuziazmą bei norą skirti asmeninį laiką, jėgas ir dėmesį vaikams, ir į turimą patirtį, lyderystės kompetencijas.

Programos „Renkuosi mokyti!“ atrankoje gali dalyvauti visi universitetus baigiantys arba baigę žmonės. Jie neprivalo būti pedagoginės krypties specialybių absolventai. Yra keletas formaliųjų kriterijų, kurių atitiktį tikriname pagal anketą Nr. 1:

 • Kandidatas yra įgijęs aukštąjį universitetinį išsilavinimą. Atrankoje gali dalyvauti ir paskutinio kurso studentai su sąlyga, kad universitetinio bakalauro laipsnį įgis iki darbo mokykloje pradžios (rugsėjo 1 d.).
 • Vienas iš pagrindinių „Renkuosi mokyti!“ tikslų yra į mokyklas pritraukti jaunus, neseniai studijas baigusius žmones, atliepti jaunų mokytojų poreikį mokyklose.
 • Programoje gali dalyvauti pedagoginio darbo patirties neturintys arba ne daugiau nei vienerius metus mokytojais mokyklose dirbę asmenys. Šiuo atveju darbu mokykloje nelaikoma atliktos pedagoginės praktikos studijų metu ir įvairios savanoriškos veiklos ar neformalių veiklų vedimas mokykloje.
 • Pedagogo kvalifikacija nėra būtina, norint dalyvauti atrankoje. Tačiau jeigu ją jau esate įgijęs, taip pat galite dalyvauti.

Programoje gali dalyvauti visos bendrojo ugdymo programą vykdančios mokyklos, taip pat ir profesinės mokyklos.

„Renkuosi mokyti!“ pirmenybę teikia šioms mokykloms:

 • kuriose didesnė mokinių dalis gauna nemokamą maitinimą;
 • valstybinėms ir savivaldybių mokykloms;
 • mokinių atrankos nedarančioms;
 • esančioms atokiau nuo didžiųjų miestų.

Dalyvauti programoje tuo pat metu registruojasi ir dalyviai, ir mokyklos. Yra individualiai derinami užsiregistravusių mokyklų poreikiai, t.y., kokio dalyko mokytojo ir kokiu krūviu reikia, bei atrinkto „Renkuosi mokyti!“ dalyvio dėstomas dalykas bei galimybės būti mobiliam.

„Renkuosi mokyti!“ atrankoje dalyvauti gali įvairias specialybes baigę kandidatai, pedagoginis išsilavinimas nėra būtinas. Mokykloms reikia įvairių dalykų mokytojų (matematikos, kalbų, informacinių technologijų, kūno kultūros, geografijos, gamtos mokslų, ekonomikos, menų ir kt.), taip pat ir psichologų, socialinių pedagogų ir kt.

Pasitikrinkite, ar Jūsų išsilavinimas atitinka tą dalyką, kurio mokytoju norite būti. Tai apibrėžia Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774, bei jo priedai.

Labiausiai mokykloms reikia aktyvių ir motyvuotų mokytojų.

Kalbant apie mokomuosius dalykus, labiausiai trūksta fizikos, chemijos, matematikos, lietuvių kalbos, anglų kalbos mokytojų, mokyklos psichologų.

Pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 str, mokytojais gali pradėti dirbti ir neturintys pedagogo kvalifikacijos žmonės, bet ją privalu įgyti per dvejus metus nuo darbo mokykloje pradžios:

48 straipsnis. Teisė dirbti mokytoju

1. Dirbti mokytoju turi teisę: <…>

2) asmuo, įgijęs aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą, – pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas; asmenys per 2 metus nuo darbo mokytoju pagal ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo programas pradžios privalo įgyti pedagogo kvalifikaciją <…>.

Teisę suteikti pedagogo kvalifikaciją turi aukštosios mokyklos. Kadangi programa „Renkuosi mokyti!“ nėra aukštoji mokykla, ji pedagogo kvalifikacijos nesuteikia. Programos dalyviai stoja į aukštųjų mokyklų siūlomas vienerių metų trukmės laipsnio nesuteikiančias pedagogikos programas, kurias pabaigę įgyja pedagogo kvalifikaciją.

Programą „Renkuosi mokyti!“ įgyvendina VšĮ „Mokyklų tobulinimo centras“. Tai yra akredituota pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucija, jos vykdomos mokymų programos mokytojams yra įskaitomos suteikiant kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimą.

Mokymai

Viso programos ciklo metu (t.y. visus dvejus metus) programos dalyviai gauna kompleksinius profesinius ir lyderystės mokymus. Mokymai prasideda netrukus po atrankos: liepos mėnesį būsimieji mokytojai keturias savaites intensyviai mokosi vasaros mokykloje, kurioje įgyja bazinį pedagoginį ir psichologinį pasiruošimą, privalomą, norint pradėti dirbti mokykloje. Vėliau, mokslo metų eigoje, kartą per mėnesį yra organizuojami dviejų dienų mokymai, kurių metu jaunieji mokytojai gilina savo žinias, sprendžia klasėse iškilusias problemas, gauna visapusišką pagalbą bei konsultacijas, ugdosi lyderystės kompetencijas. Programos ciklo viduryje, t.y. vasarą po pirmųjų darbo mokykloje metų organizuojami lyderystės mokymai.

Darbas mokykloje

Pagrindinis „Renkuosi mokyti!“ mokytojo  siekis – kiekvieno mokinio mokymosi sėkmė. Mokytojo kuriama klasės darbo kultūra ir aplinka skatina mokinius mokytis, mokiniai yra nuolat skatinami ir drąsinami, ugdoma netolerancijos patyčioms ir diskriminacijai atmosfera. To siekiama kruopščiai planuojant savo darbą, netausojant jėgų darbui klasėje, nuolat įsivertinant. Programos mokytojai, remdamiesi programos virtualioje aplinkoje pateikiamais instrumentais, seka savo bei kiekvieno mokinio pažangos kelią.

Savo darbą klasėje mokytojas grindžia naudodamasis 4 „Renkuosi mokyti!“ programos mokymosi principais: 1) vizijos turėjimas, 2) efektyvus darbas klasėje, 3) bendradarbiavimas su kitais dėl mokymosi, 4) nuolatinė refleksija ir sprendimų priėmimas.

Programos dalyviams, kaip ir visiems mokytojams, yra mokamas darbo užmokestis, kuris didžiąja dalimi priklauso nuo turimo pamokų krūvio.

Mokytojas tiki, kad kiekvienas jo mokinys gali mokytis geriau, kelia mokiniams ilgalaikius (vienerių metų) mokymosi tikslus, kurie apima mokymosi pasiekimus, įsitraukimą į mokymąsi, mokymosi motyvacijos augimą ir barjerų, kliudančių mokiniui gerai mokytis, mažinimą.

Mokytojas taiko tinkamas mokymosi strategijas ir metodus, pamokose kelia mokymosi sėkmę patirti padedančius mokymosi uždavinius. Mokytojo kuriama klasės darbo kultūra ir aplinka skatina mokinius mokytis, formuoja pagarba grįstus santykius.

Mokytojas bendradarbiauja su mokiniais, kad jie jaustųsi savo mokymosi mokymosi „šeimininkais“. Mokytojas yra aktyvus mokyklos bendruomenės narys, bendradarbiauja su kolegomis ir tėvais dėl kiekvieno vaiko mokymosi sėkmės.

Mokytojas yra mokymosi lyderis, nuolat analizuojantis ir reflektuojantis savo darbą bei priimantis darbo tobulinimo sprendimus, kritiškai vertina savo darbą ir lanksčiai jį koreguoja. Yra įgudęs naudotis įvairiais duomenimis ir šaltiniais: savo darbo  refleksijos dienoraščiais, mentoriaus ir pedagoginio konsultanto pastabomis, mokinių grįžtamuoju ryšiu, mokinių pasiekimų duomenimis; nepraranda pusiausvyros ištikus nesėkmei, ieško kūrybiškų išeičių problemoms spręsti.

Per dvejus darbo mokykloje metus kiekvienas programos dalyvis turi parengti ir pristatyti savarankišką projektą, skirtą mokyklos bendruomenei. Projektų įgyvendinimas padeda programos dalyviui ugdytis lyderystės gebėjimus, nuveikti prasmingą darbą visai mokyklai, įtraukti mokinius į neformalią mokymosi veiklą. Programa sudaro galimybę mokytojui turėti projekto konsultantą – verslo, meno, mokslo ar kitos srities atstovą, kurio pagrindinės pareigos yra padėti savo patirtimi ir patarimais. Šių konsultantų veikla yra savanoriška.

Programos dalyviams, kaip ir visiems kitiems mokytojams, yra mokamas darbo užmokestis. Jo dydis priklauso nuo labai įvairių dalykų, didžiąja dalimi – nuo savaitinių pamokų skaičiaus.

Pagalba jaunajam mokytojui

Kiekvienam „Renkuosi mokyti!” dalyviui teikiama išplėtota profesinė pagalba. „Renkuosi mokyti!“ dalyvis turi du svarbiausius profesinius pagalbininkus – mentorių ir pedagoginį konsultantą. Mentorius yra tos pačios mokyklos ir dažniausiai to paties dalyko mokytojas, padedantis „Renkuosi mokyti!“ dalyviui susipažinti su mokyklos tvarkomis, konsultuojantis rengiant ilgalaikį planą, stebintis pamokas, padedantis spręsti mokykloje kylančias problemas. Programa „Renkuosi mokyti!“ paskiria kiekvienam dalyviui ir pedagoginį konsultantą. Tai yra patyręs švietimo ekspertas arba ankstesnės laidos „Renkuosi mokyti!“ mokytojas, kuris padeda dalyviui siekti programos išsikelto mokytojo darbo standarto.

Kitas svarbus pagalbos šaltinis yra reguliarūs programos „Renkuosi mokyti!“ dalyvių susitikimai, kurių metu dalyviai gauna moralinį ir profesinį palaikymą iš savo kolegų bei ankstesnių laidų „Renkuosi mokyti!“ dalyvių mokytojų. Programos dalyvių savitarpio pagalbos grupių tikslas – dalintis darbo patirtimi, analizuoti sudėtingas situacijas, keistis efektyviomis darbo su vaikais metodikomis, kartu spręsti iškylančius sunkumus, dalintis patarimais.

Po dvejų metų programoje

Programai pasibaigus, kiekvienas dalyvis gali rinktis, ar jis toliau nori dirbti mokykloje, arba pasirinkti darbą bet kurioje kitoje srityje. Bet kokiu atveju, net ir toliau nedirbdamas mokytoju, dalyvis išlieka programos „Renkuosi mokyti!“ bendruomenės nariu ir tampa programos ambasadoriumi, neabejingu švietimui ir mokyklai. O patirtis, įgyta dirbant mokykloje, yra neįkainojama, kad ir kaip susiklostytų tolimesnė karjera. Tarp „Renkuosi mokyti!“ dvejus metus pabaigusių jaunų žmonių yra 2 mokyklos direktoriai, 3 direktoriaus pavaduotojai, 1 mokytojas metodininkas, 3 vyr. mokytojai, keletas NVO steigėjų ir vadovų, 1 mokslų daktaras, 4 Meilės Lukšienės premijos laureatai. Premija skiriama jauniesiems mokytojams už demokratiškumo, bendruomeniškumo, pilietiškumo, tautiškumo, humanizmo ir kūrybiškumo idėjų įgyvendinimą ir sklaidą.

„Renkuosi mokyti!“ programos dalyviai, sėkmingai užbaigę dvejų šios programos metų ciklą mokykloje, savo veiklą tęsia tapdami „Renkuosi mokyti!“ alumnais. RM alumnų judėjimas yra tęsinys „Renkuosi mokyti!“ mokytojų veiklos, kuria siekiama toliau skleisti programos vertybėmis paremtas švietimo idėjas siekiant programos vizijos – mokymosi sėkmės ir džiaugsmo kiekvienam vaikui – įgyvendinimo.

RM alumnų judėjimo tikslas – įkvėpti ir inicijuoti teigiamus pokyčius švietime, politikoje ir visuomenėje, panaudojant „Renkuosi mokyti!“ alumnų tolimesnę profesinę ir gyvenimišką patirtį.

„Renkuosi mokyti!“ alumnų (RMA) judėjimo veiklos vyksta trim kryptimis:

 • RMA visuomenei – tai teigiamų pokyčių švietime, politikoje ir visuomenėje inicijavimas, informacijos sklaida visuomenei apie besikeičiančią šiuolaikinę mokyklą, teigiamus pokyčius joje. RMA išreiškia poziciją aktualiais švietimo klausimais, dalyvauja visuomeniniuose projektuose.
 • RMA programai – tai pagalba vykdyti veiklas, susijusias su RM programa, pavyzdžiui, pradedančiųjų mokytojų konsultavimas, žinios apie RM skleidimas.
 • RMA alumnams – tai rūpinimasis narių tarpusavio bendradarbiavimu ir tobulėjimo galimybėmis, RMA veiklos užtikrinimu.

Kasmet vienerių metų kadencijai RM alumnai išsirenka 3-4 koordinatorius, kurie neša alumnų judėjimo vėliavą ir koordinuoja RMA judėjimo veiklas.

2015-2016 m. alumnų koordinatoriai: Aurelija Ananjevaitė (RM5), Gediminas Čapkauskas (RM4), Dovilė Čiškauskaitė (RM4), Vaida Sarnackaitė (RM5).

2014-2015 m. alumnų koordinatoriai: Donata Alkimavičiūtė (RM3), Gediminas Čapkauskas (RM4), Dalius Miknevičius (RM4), Leonas Milius (RM4).

2013-2014 m. alumnų koordinatoriai: Donata Alkimavičiūtė (RM3), Vytautas Miežys (RM2), Laura Žukauskaitė (RM3).

2012-2013 m. alumnų koordinatoriai: Domas Briedis (RM2), Sigita Komarovskytė (RM2), Dovilė Kurmytė-Rubežė (RM2), Vytautas Miežys (RM2).

Dirbti mokytojais po dvejų metų programoje lieka apytiksliai du trečdaliai „Renkuosi mokyti!“ dalyvių. Kiti dirba švietimo sistemoje nacionaliniu lygmeniu, kuria ir įgyvendina švietimo projektus. Dalis daro karjerą versle ar moksle, tačiau toliau lieka susiję su švietimu per savanoriškas veiklas. Aktyviai su švietimu susiję lieka daugiau nei 80% alumnų.