Dalyvių atranka

„Renkuosi mokyti!“ programos dalyvių atranka yra labai svarbus programos komponentas, padedantis atrinkti visapusiškai darbui mokykloje tinkančius kandidatus, kurie gali būti gerais mokytojais, gebančiais įkvėpti mokymuisi kiekvieną mokinį.

Kandidatų atranka susideda iš keturių etapų:

 1. Kandidato anketos: anketoje prašome pateikti informaciją apie turimą išsilavinimą bei patirtį. Šiame etape tikrinama ar kandidatai atitinka formaliuosius atrankos kriterijus. Kandidato anketos pildomos: nuo lapkričio 16 d. iki vasario 22 d. Su anketą užpildžiusiais kandidatais, dėl tolesnio dalyvavimo atrankoje, susisiekiame per 10 d. nuo užpildytos anketos pateikimo.
 2. Motyvacinės anketos: anketoje prašome išsamiau aprašyti savo motyvaciją dalyvauti programoje, turimą patirtį, kompetencijas. Anketoje taip pat pateikiami ir kūrybiniai bei analitiniai klausimai. Anketą sudaryta iš atvirų klausimų, kuriais tikrinama dalyvių motyvacija, kritinis mąstymas, reflektyvumas, bendradarbiavimas, atitikimas „Renkuosi mokyti!“ misijai ir vertybėms bei asmeninė lyderystė. Vieną anketą vertina 2-3 vertintojai. Motyvacinės anketos pildymui skiriame 10 dienų nuo jos gavimo. Po anketos užpildymo, apie tolesnį dalyvavimą atrankoje pranešame per 15-20 d.
 3. Grupinių užduočių ir pamokos simuliacijos: kandidatus kviečiame į virtualias grupines atrankas, kurių metu, 6-8 dalyvių grupėse sprendžiamos pateiktos užduotys bei vedamos 7 min. simuliacinės pamokos. Šiame atrankos etape dalyvauja 3-4 vertintojai. Grupinių užduočių ir pamokų vedimo etapą dažniausiai organizuojame 7-14 d. nuo patvirtinimo, kad kandidatą kviečiame dalyvauti kitame etape. Po šio etapo informaciją apie tolesnį dalyvavimą suteikiame per 7 d. d.
 4. Testų ir interviu: į kitą etapą perėjusiems kandidatams el. paštu atsiunčiami bendrųjų gebėjimų bei asmenybės testai, o taip pat kandidatus kviečiame į individualų pokalbį, kuriame dar kartą peržvelgiamos visos iki šio atrankos etapo vertintos sritys. Pokalbyje dalyvauja 1-2 vertintojai. Interviu laiką deriname individualiai su atrinktu kandidatu. Po interviu informaciją apie tolesnį dalyvavimą pateikiame per 7 d.

Programos „Renkuosi mokyti!“ atrankoje gali dalyvauti visi universitetus baigiantys arba baigę žmonės. Jie neprivalo būti pedagoginės krypties specialybių absolventai.

Yra keletas formaliųjų kriterijų, kurių atitiktį tikriname pagal „Kandidato anketą“:

 • Kandidatas yra įgijęs aukštąjį universitetinį išsilavinimą. Atrankoje gali dalyvauti ir paskutinio kurso studentai su sąlyga, kad universitetinio bakalauro laipsnį įgis iki darbo mokykloje pradžios (rugsėjo 1 d.).
 • Programoje gali dalyvauti pedagoginio darbo patirties neturintys arba ne daugiau nei vienerius metus mokytojais mokyklose dirbę asmenys. Šiuo atveju darbu mokykloje nelaikoma atliktos pedagoginės praktikos studijų metu ir įvairios savanoriškos veiklos ar neformalių veiklų vedimas mokykloje.

Pedagogo kvalifikacija nėra būtina, norint dalyvauti atrankoje. Tačiau jeigu ją jau esate įgijęs, atrankoje taip pat galite dalyvauti.

Atrankos metu didžiausią dėmesį skiriame šioms dalyvių kompetencijoms ir asmeninėms savybėms:

 • Lyderystei – drąsai prisiimti atsakomybę, gebėjimui proaktyviai ir iniciatyviai reaguoti į besikeičiančias situacijas bei rasti savo vaidmenį jose. Idėjai reikalingos savimotyvacijos ugdymui ir kryptingam tikslo siekimui.
 • Kritiniam mąstymui ir problemų sprendimui – gebėjimui į situacijas žvelgti iš skirtingų perspektyvų, ieškoti problemos priežasčių bei suprasti skirtingų veiksmų pasekmes. Gebėjimui generuoti naujas idėjas, ieškoti ir taikyti naujus problemų sprendimo metodus ir procesus.
 • Bendravimui ir bendradarbiavimui – gebėjimui dirbti komandoje siekiant bendro tikslo ir vadovaujantis nuostata, kad visi komandos nariai yra lygūs ir vertingi.
 • Komunikavimui – gebėjimui autentiškai, efektyviai komunikuoti bei pritaikyti tinkamus komunikacijos būdus skirtinguose kontekstuose.
 • Mokymuisi ir refleksijai – gebėjimui reflektuoti savo patirtį ir iš jos mokytis. Aktyviam ieškojimui mokymosi ir tobulėjimo galimybių.
 • Profesinei kompetencijai –  turimam dalykinių žinių ir kompetencijų pagrindui.
 • Atitikčiai „Renkuosi mokyti!“ programai – supratimui ir tikėjimui programos vizija bei gebėjimui įvardinti savo motyvaciją bei vaidmenį šios vizijos siekiant.

„Renkuosi mokyti!“ atrankoje dalyvauti gali įvairias specialybes baigę kandidatai, pedagoginis išsilavinimas nėra būtinas. Mokykloms reikia įvairių dalykų mokytojų (matematikos, kalbų, informacinių technologijų, kūno kultūros, geografijos, gamtos mokslų, ekonomikos, menų ir kt.), taip pat ir psichologų, socialinių pedagogų ir kt.

Pasitikrinti, ar Jūsų išsilavinimas atitinka tą dalyką, kurio mokytoju norite būti galite:

 • reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774, bei jo prieduose. Šią informaciją galite rasti čia.

Išimtis dėl pradinių klasių mokytojų:

„Renkuosi mokyti!“ programa bendradarbiauja su Vilniaus miesto savivaldybe todėl mūsų dalyviams yra sudaromos sąlygos tapti pradinių klasių mokytoju neturint pradinio ugdymo pedagogikos išsilavinimo (tik Vilniaus mieste). Tačiau per 2 programos metus, mūsų dalyvis įsipareigoja įgyti pedagogo kvalifikaciją bei stoti į Vilniaus kolegijos organizuojamas pradinių klasių mokytojo kvalifikaciją suteikiančias studijas.

Labiausiai mokykloms reikia aktyvių ir motyvuotų mokytojų.

Kalbant apie mokomuosius dalykus, labiausiai trūksta fizikos, chemijos, matematikos, lietuvių kalbos, anglų kalbos mokytojų, pradinių klasių mokytojų bei mokyklos psichologų.

Trumpas atsakymas – Taip!

Pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 str, mokytojais gali pradėti dirbti ir neturintys pedagogo kvalifikacijos žmonės, bet ją privalu įgyti per dvejus metus nuo darbo mokykloje pradžios:

48 straipsnis. Teisė dirbti mokytoju

1. Dirbti mokytoju turi teisę: <…>

2) asmuo, įgijęs aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą, – pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas; asmenys per 2 metus nuo darbo mokytoju pagal ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo programas pradžios privalo įgyti pedagogo kvalifikaciją <…>.

Teisę suteikti pedagogo kvalifikaciją turi aukštosios mokyklos. Kadangi programa „Renkuosi mokyti!“ nėra aukštoji mokykla, ji pedagogo kvalifikacijos nesuteikia. Programos dalyviai stoja į aukštųjų mokyklų siūlomas vienerių metų trukmės laipsnio nesuteikiančias pedagogikos programas, kurias pabaigę įgyja pedagogo kvalifikaciją.

Programą „Renkuosi mokyti!“ įgyvendina VšĮ „Mokyklų tobulinimo centras“. Tai yra akredituota pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucija, jos vykdomos mokymų programos mokytojams yra įskaitomos suteikiant kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimą.

Programoje gali dalyvauti visos bendrojo ugdymo programą vykdančios mokyklos, taip pat ir profesinės mokyklos.

Formalieji reikalavimai mokykloms:

 • dalyvauti gali tik valstybinės ir savivaldybių mokyklos;
 • dalyvauti gali tik mokinių atrankos nedarančios mokyklos;
 • dalyvauti gali tik tos mokyklos, kurios turi galimybę 2 metų laikotarpiui įdarbinti bent vieną programos dalyvį.

„Renkuosi mokyti!“ pirmenybę teikia šioms mokykloms:

 • kuriose didesnė mokinių dalis gauna nemokamą maitinimą;
 • mokykloms esančioms atokiau nuo didžiųjų miestų.

Kadangi programos atrankoje tuo pačiu metu dalyvauja ir dalyviai, ir mokyklos. Mokyklų ir dalyvių poros sudaromos individualiai, atsižvelgiant į šiuos kriterijus:

 • atrinkto dalyvio dėstomasis dalykas bei mobilumo galimybės;
 • atrinktų mokyklų poreikiai, t.y., kokio dalyko mokytojo ir kokiu krūviu reikia;
 • atrinktų mokyklų geografinė padėtis.

Kuriame mieste ar regione mokys pasirenka pats programos dalyvis. Tačiau atsižvelgdami į tai, kad programos prioritetas yra mažų miestelių ir kaimų mokyklos – jei turi galimybę, dalyvius raginame priimti didesnį iššūkį ir rinktis mažesnius miestelius.

Visgi, atrinktas programos dalyvis turėtų būti pasiryžęs vykti į mokyklą nutolusią bent 25 km spinduliu nuo jo gyvenamosios vietos. Vilniaus mastais tai maždaug atstumas nuo Antakalnio iki Lazdynų.

Mokymai

Vieną vasaros mėnesį būsimieji mokytojai keturias savaites intensyviai mokosi vasaros mokykloje, kurioje įgyja bazinį pedagoginį ir psichologinį pasiruošimą, privalomą, norint pradėti dirbti mokykloje. Dalyvavimas šioje vasaros mokykloje yra privalomas visiems atrinktiems programos dalyviams.

Vasaros mokykla organizuojama toliau nuo Vilniaus nutolusiame miestelyje. Ten programos dalyviai ir mokosi, ir gyvena. Mokymai vykdomi pirmadieniais-šeštadieniais, visą darbo dieną. Dalyvavimas vasaros mokykloje programos dalyviams yra nemokamas.

Viso programos ciklo metu (t.y. visus dvejus metus) programos dalyviai gauna kompleksinius profesinius ir lyderystės mokymus. Mokymai prasideda netrukus po atrankos: liepos mėnesį būsimieji mokytojai keturias savaites intensyviai mokosi vasaros mokykloje. Vėliau, mokslo metų eigoje, kartą per mėnesį yra organizuojami dviejų dienų mokymai, kurių metu programos dalyviai gilina savo žinias, sprendžia klasėse iškilusias problemas, gauna visapusišką pagalbą bei konsultacijas, ugdosi lyderystės kompetencijas. Programos ciklo viduryje, t.y. vasarą po pirmųjų darbo mokykloje metų, organizuojami lyderystės mokymai.

Darbas mokykloje

Pagrindinis „Renkuosi mokyti!“ mokytojo  siekis – kiekvieno mokinio mokymosi sėkmė. Mokytojo kuriama klasės darbo kultūra ir aplinka skatina mokinius mokytis, mokiniai yra nuolat skatinami ir drąsinami, ugdoma netolerancijos patyčioms ir diskriminacijai atmosfera. To siekiama kruopščiai planuojant savo darbą, netausojant jėgų darbui klasėje, nuolat įsivertinant. Programos mokytojai, remdamiesi programos virtualioje aplinkoje pateikiamais instrumentais, seka savo bei kiekvieno mokinio pažangos kelią.

Savo darbą klasėje mokytojas grindžia naudodamasis 4 „Renkuosi mokyti!“ programos mokymosi principais: 1) vizijos turėjimas, 2) efektyvus darbas klasėje, 3) bendradarbiavimas su kitais dėl mokymosi, 4) nuolatinė refleksija ir sprendimų priėmimas.

Mokytojas tiki, kad kiekvienas jo mokinys gali mokytis geriau, kelia mokiniams ilgalaikius (vienerių metų) mokymosi tikslus, kurie apima mokymosi pasiekimus, įsitraukimą į mokymąsi, mokymosi motyvacijos augimą ir barjerų, kliudančių mokiniui gerai mokytis, mažinimą.

Mokytojas taiko tinkamas mokymosi strategijas ir metodus, pamokose kelia mokymosi sėkmę patirti padedančius mokymosi uždavinius. Mokytojo kuriama klasės darbo kultūra ir aplinka skatina mokinius mokytis, formuoja pagarba grįstus santykius.

Mokytojas bendradarbiauja su mokiniais, kad jie jaustųsi savo mokymosi mokymosi „šeimininkais“. Mokytojas yra aktyvus mokyklos bendruomenės narys, bendradarbiauja su kolegomis ir tėvais dėl kiekvieno vaiko mokymosi sėkmės.

Mokytojas yra mokymosi lyderis, nuolat analizuojantis ir reflektuojantis savo darbą bei priimantis darbo tobulinimo sprendimus, kritiškai vertina savo darbą ir lanksčiai jį koreguoja. Yra įgudęs naudotis įvairiais duomenimis ir šaltiniais: savo darbo  refleksijos dienoraščiais, mentoriaus ir pedagoginio konsultanto pastabomis, mokinių grįžtamuoju ryšiu, mokinių pasiekimų duomenimis; nepraranda pusiausvyros ištikus nesėkmei, ieško kūrybiškų išeičių problemoms spręsti.

Atėjęs į programos mokyklą dalyvis tampa mokykloje suburtos pokyčio komandos dalimi. Ši komanda pasirinkusi tobulintiną sritį kuria pokyčių planą bei įtraukia visą mokyklos bendruomenę į jo įgyvendinimą.
Mokyklų pokyčio projekto tikslas – užtikrinti daugiau galimybių kiekvienam mokiniui patirti mokymosi sėkmę, taikant įtraukiojo ugdymo principus ir skatinant mokyklos veiklos pokyčius. Kiekvienos mokyklos kaita ir daroma pažanga vertinama atliekant pokyčio tyrimą.

Sėkmingai įveikus atranką ir tapus mokytoju dalyviui mokamas darbo užmokestis, kaip ir visiems kitiems mokytojams, dirbantiems mokykloje. Konkretus darbo užmokestis priklauso nuo turimo krūvio, mokyklos, kurioje mokoma, papildomų veiklų ir pan., tad tikslią sumą galėtų įvardinti tik mokyklos vadovas. Vidutinis pradedančiojo mokytojo atlyginimas už pilną darbo dieną yra apie 600 EUR, plačiau apie mokytojo atlyginimo skaičiavimą galite skaityti čia.

Kadangi norime, kad programos dalyviai būtų kuo labiau įsitraukę į mokyklos gyvenimą, dažniausiai programos dalyviams  ieškome ir siūlome pilną darbo krūvį mokykloje, tačiau turime atvejų, kuomet nepilnas darbo krūvis priimtinas abiem pusėms (tiek dalyviui, tiek mokyklai) (pvz. dvi dienos mokykloje, likusios dienos kitame darbe), tad derinimo galimybės priklauso nuo paties dalyvio ir žinoma mokyklos.

Pagalba jaunajam mokytojui

Kiekvienam „Renkuosi mokyti!” dalyviui teikiama išplėtota profesinė pagalba. „Renkuosi mokyti!“ dalyvis turi du svarbiausius profesinius pagalbininkus – mentorių ir pedagoginį konsultantą. Mentorius yra tos pačios mokyklos tačiau nebūtinai to paties dalyko mokytojas, padedantis „Renkuosi mokyti!“ dalyviui susipažinti su mokyklos tvarkomis, konsultuojantis rengiant ilgalaikį planą, stebintis pamokas, padedantis spręsti mokykloje kylančias problemas. Programa „Renkuosi mokyti!“ paskiria kiekvienam dalyviui ir pedagoginį konsultantą. Tai yra patyręs švietimo ekspertas arba ankstesnės laidos „Renkuosi mokyti!“ mokytojas, kuris padeda dalyviui siekti programos išsikelto mokytojo darbo standarto.

Kitas svarbus pagalbos šaltinis yra reguliarūs programos „Renkuosi mokyti!“ dalyvių susitikimai, kurių metu dalyviai gauna moralinį ir profesinį palaikymą iš savo kolegų bei ankstesnių laidų „Renkuosi mokyti!“ dalyvių mokytojų. Programos dalyvių savitarpio pagalbos grupių tikslas – dalintis darbo patirtimi, analizuoti sudėtingas situacijas, keistis efektyviomis darbo su vaikais metodikomis, kartu spręsti iškylančius sunkumus, dalintis patarimais.

Po dvejų metų programoje

Programai pasibaigus, kiekvienas dalyvis gali rinktis, ar jis toliau nori dirbti mokykloje, arba pasirinkti darbą bet kurioje kitoje srityje. Bet kokiu atveju, net ir toliau nedirbdamas mokytoju, dalyvis išlieka programos „Renkuosi mokyti!“ bendruomenės nariu ir tampa programos ambasadoriumi, neabejingu švietimui ir mokyklai. O patirtis, įgyta dirbant mokykloje, yra neįkainojama, kad ir kaip susiklostytų tolimesnė karjera.

Tarp „Renkuosi mokyti!“ alumnų yra 6 mokyklos direktoriai, 7 direktoriaus pavaduotojai, , 4 NVO steigėjai ir vadovai, 3 mokslų daktarai, 6 Meilės Lukšienės premijos laureatai. Ši premija skiriama jauniesiems mokytojams už demokratiškumo, bendruomeniškumo, pilietiškumo, tautiškumo, humanizmo ir kūrybiškumo idėjų įgyvendinimą ir sklaidą.

„Renkuosi mokyti!“ programos dalyviai, sėkmingai užbaigę dvejų šios programos metų ciklą mokykloje, savo veiklą tęsia tapdami „Renkuosi mokyti!“ alumnais. RM alumnų judėjimas yra tęsinys „Renkuosi mokyti!“ mokytojų veiklos, kuria siekiama toliau skleisti programos vertybėmis paremtas švietimo idėjas siekiant programos vizijos – mokymosi sėkmės ir džiaugsmo kiekvienam vaikui – įgyvendinimo.

RM alumnų judėjimo tikslas – įkvėpti ir inicijuoti teigiamus pokyčius švietime, politikoje ir visuomenėje, panaudojant „Renkuosi mokyti!“ alumnų tolimesnę profesinę ir gyvenimišką patirtį.

„Renkuosi mokyti!“ alumnų (RMA) judėjimo veiklos vyksta trimis kryptimis:

 • RMA visuomenei – tai teigiamų pokyčių švietime, politikoje ir visuomenėje inicijavimas, informacijos sklaida visuomenei apie besikeičiančią šiuolaikinę mokyklą, teigiamus pokyčius joje. RMA išreiškia poziciją aktualiais švietimo klausimais, dalyvauja visuomeniniuose projektuose.
 • RMA programai – tai pagalba vykdyti veiklas, susijusias su RM programa, pavyzdžiui, pradedančiųjų mokytojų konsultavimas, žinios apie RM skleidimas.
 • RMA alumnams – tai rūpinimasis narių tarpusavio bendradarbiavimu ir tobulėjimo galimybėmis, RMA veiklos užtikrinimu.

Programos alumnų judėjimą palaiko taryba, kurią sudaro atstovai iš kiekvienos alumnų kartos. Šiuo metu alumnų tarybą sudaro:

 1. Tomas Kivaras ir Mindaugas Kliokmanas (RM1)
 2. Alina Živatauskienė (RM2)
 3. Donata Pauliukonienė (RM3)
 4. Dalius Vinciūnas (RM4)
 5. Alius Avčininkas (RM5)
 6. Ieva Lebedytė (RM6)
 7. Akvilė Šimėnienė (RM7)
 8. Gerda Legotienė (RM8)

Dirbti mokytojais po dvejų metų programoje lieka apytiksliai du trečdaliai „Renkuosi mokyti!“ dalyvių. Kiti dirba švietimo sistemoje nacionaliniu lygmeniu, kuria ir įgyvendina švietimo projektus. Dalis daro karjerą versle ar moksle, tačiau toliau lieka susiję su švietimu per savanoriškas veiklas. Aktyviai su švietimu susiję lieka daugiau nei 70% alumnų.