Raseinių Šaltinio progimnazija

Raseinių Šaltinio progimnazija

Direktorė: Vaiva Zubrickienė

„Renkuosi mokyti!” mokytojas: Linas Tranas, etika

Daugiau: http://www.saltiniomokykla.lt/

POKYČIO PROJEKTAS: Emociškai saugi mokykla – aukštos bendravimo kultūros bendruomenė

Saugumas (fizinis ir emocinis) yra vienas iš svarbiausių žmogaus poreikių. Pokyčio projektu bus siekiama ugdyti tvarias mokyklos bendruomenės narių socialines emocines kompetencijas. Mokiniai bus mokomi savitvardos, gebėjimo valdyti savo jausmus ir kontroliuoti elgesį. Projekto metu  bus organizuojamos veiklos, orientuotos į  gilesnį vienas kito pažinimą ir pripažinimą, siekiant sukurti bendravimui bei mokymuisi palankią socialinę emocinę aplinką. Siūlant naujas neformaliojo švietimo veiklas ir kuriant fiziškai bei emociškai saugias, modernias, mokinių saviraišką skatinančias erdves, bus sudarytos sąlygos savivaldžiam mokinių ugdymui(si). Organizuojant tėvų ir mokytojų klubų veiklas, bus stiprinami mokyklos bendruomenės narių tarpusavio santykiai, kiekvienas augs kaip asmenybė,  tai laiduos veiksmingesnį ugdymo(si) procesą. Bus kuriama emociškai saugi ir aukštos bendravimo kultūros mokykla.

Pagrindinės veiklos:

  1. Mokinių kasdieninių emocijų raiška (emocijų lenta, blogų emocijų dėžutė, dėkingumo dienoraštis)
  2. Naujų erdvių sukūrimas
  3. Tėvų klubas
  4. Mokytojų klubas
  5. Mokymai tėvams, mokytojams

Pokyčio poveikis mokiniams ir mokyklos bendruomenei

Mokykloje įsivyraus bendruomenės narių tarpusavio santykiai grindžiami pagarba, pasitikėjimu, pastangomis suprasti  kitą, geranoriškumu, rūpinimusi padedant ir dalijantis. Kiekvienas bendruomenės narys jausis vertingas, reikalingas ir saugus. Ugdymo procese įsivyraus įtraukiojo udymo(si) nuostatos.

POKYČIO PROJEKTO ATASKAITA: Šaltinio progimnazija

Projektą įgyvendina

Pagrindinis partneris

Priklausome tarptautiniam tinklui

Draugai ir rėmėjai